انجمن تغذیه ایران (خراسان رضوی)

آدرس انجمن:

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه،

دانشکده پزشکی، طبقه دوم

با ما تماس بگیرید