دسترسی های مفید

انجمن های مرتبط

انجمن تغذیه بالینی آسیا (PENSA)
انجمن تغذیه بالینی آمریکا (ASPEN)
انجمن تغذیه بالینی آمریکا (ASPEN)
مرکز جهانی NNEdPro
انجمن جهانی چاقی (World Obesity)
انجمن جهانی چاقی (World Obesity)
فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)
فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)
انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)
انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)
انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN)
انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN)
انجمن تغذیه ایران (اتا)
انجمن تغذیه ایران (اتا)
انجمن سلیاک

مجلات مرتبط

Clinical Nutrition
Clinical Nutrition
Journal of Nutrition, Fasting and Health
Journal of Nutrition, Fasting and Health

لینک‌های مفید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism