دسترسی های مفید

انجمن های مرتبط

انجمن تغذیه بالینی آسیا (PENSA)
انجمن تغذیه بالینی آمریکا (ASPEN)
انجمن تغذیه بالینی آمریکا (ASPEN)
مرکز جهانی NNEdPro

آکادمی علوم و آموزش مداوم در دیابت و چاقی (ASCEND)
انجمن جهانی چاقی (World Obesity)
انجمن جهانی چاقی (World Obesity)
انجمن تغذیه بالینی ایران
انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)
انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)

فدراسیون بین‌المللی دیابت (IDF)

انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN)
انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN)
انجمن تغذیه ایران (اتا)
انجمن تغذیه ایران (اتا)
انجمن سلیاک
فدراسیون انجمنهای تغذیه آسیا (FANS)

مجلات مرتبط

Clinical Nutrition
Clinical Nutrition
Journal of Nutrition, Fasting and Health
Journal of Nutrition, Fasting and Health
Journal of Obesity & Metabolic Syndrome

لینک‌های مفید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism
LLL Programme in Clinical Nutrition and Metabolism