دکتر علیرضا غفلتی

دکتر علیرضا غفلتی

دبیر و نایب رئیس انجمن

استادیار گروه تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان